Privaatsuspoliitika

Üksus Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. on eriti teadlik veebilehe teenuste kasutajate isikuandmete kaitsest.

Käesoleva privaatsuspoliitika (või andmekaitsepoliitika) abil teavitab Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. veebilehe www.commatica.es kasutajaid sellest, kuidas veebilehel kogutud isikuandmeid kasutatakse, et nad saaksid vabalt ja vabatahtlikult otsustada, kas nad soovivad esitada nõutud teavet.

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. jätab endale õiguse muuta käesolevat poliitikat, et kohandada seda uute õigusaktide, õiguslike kriteeriumide, valdkondlike tavade või ettevõtte huvidega. Seetõttu võidakse käesolevat õiguslikku teatist muuta ja ajakohastada, nii et avaldatud versioon võib igal ajahetkel, kui kasutaja sellele juurde pääseb, erineda. Seetõttu peab kasutaja seda iga kord, kui ta veebilehele siseneb, läbi lugema.

Vastutav

Isikuandmete töötlemise eest vastutab Commatica Soluciones Informáticas S.L.U., mille aadress on C/ Luis Rodríguez Figueroa, nº 7 – 38400 – Puerto de La Cruz.

E-post: lopd@commatica.com

Töötlemise eesmärk

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. töötleb kasutajate poolt esitatud andmeid, et hallata nende esitatud taotlusi.

Andmetöötluse kohaldamise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

 • Isikuandmeid tuleb töödelda seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.
 • Isikuandmeid tuleb koguda kindlaksmääratud, selgesõnaliselt ja seaduslikel eesmärkidel.
 • Isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ja piirduma sellega, mis on töötlemiseks vajalik.
 • Isikuandmed peavad olema täpsed ja alati ajakohased.
 • Isikuandmeid tuleks säilitada sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist mitte kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärgil.

Andmetöötluse õiguspärasus

Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. on õigus töödelda isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, mille ta on andnud asjakohaste vormide ja/või dokumentide allkirjastamisega või vastuvõtmisega, ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Andmeside – Vastuvõtjad

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas õiguslik kohustus või andmesubjekti eelnev luba, milleks on olemas tema selge, ühemõtteline ja selgesõnaline nõusolek. Rahvusvahelist andmeedastust ei toimu.

Igal juhul edastatakse või edastatakse andmed taotluse korral:

 • Jurisdiktsiooniga asutused.
 • riigi, autonoomsete piirkondade, kohalike ja pädevate avalike asutuste üldhalduse sarnaste pädevuste teostamiseks või kui see on seadusega sätestatud.
 • Seadusega pandud avalik-õiguslikud asutused.
 • mis tahes muud kehtivatest määrustest tulenevad.

Konserveerimisperiood

Sõltuvalt töödeldavate andmete tüübist, näiteks ja piiranguteta, säilitatakse esitatud isikuandmeid vastava aja jooksul, et täita õiguslikke kohustusi, kuni te ei ole töötlemise vastu või ei ole oma nõusolekut tagasi võtnud:

 • Kui lepinguline ja/või ametialane suhe on lõppenud, hoiame need seadusliku aegumistähtaja jooksul blokeeritud.

Andmete täpsus

Teisest küljest, et tagada, et meie elektroonilistes ja/või paberkandjal olevates dokumentides ja toimikutes sisalduvad andmed oleksid alati vastavuses, püüame neid ajakohastada. Seetõttu peab huvitatud isik teavitama Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. igast muudatusest ja/või muudatusest.

Adressaadid

Isikuandmeid ei edastata ega edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seadusega ettenähtud juhtudel väljendatud eesmärgi/eesmärkide arendamiseks, kontrollimiseks ja täitmiseks.

Kasutaja õigused

Andmesubjekt võib siiski igal juhul kasutada oma üldisest andmekaitsemäärusest tulenevaid õigusi, mis on järgmised:

 • Õigus teabele: teil on õigus saada selget teavet ENNE teie andmete kogumist ja/või säilitamist, sellest, milliseid andmeid töödeldakse, millisel eesmärgil neid töödeldakse, kust need on saadud ja/või kogutud ning võimalikust teavitamisest.
 • Juurdepääsuõigus: teada saada, milliseid andmeid töödeldakse, mis eesmärgil neid töödeldakse, kust need on saadud ja/või kogutud, ning võimalikku teabevahetust.
 • Õigus andmete parandamisele: ebatäpsete või ebatäielike andmete muutmiseks.
 • Tühistamisõigus: sobimatute või ülemääraste andmete tühistamine.
 • Vastulause esitamise õigus: andmete töötlemise takistamine või andmete töötlemise peatamine, kuid ainult seadusega sätestatud juhtudel.
 • Õigus piirata töötlemist: taotleda andmete töötlemise peatamist seadusega kehtestatud juhtudel.
 • Õigus andmete ülekantavusele: võimalus saada andmeid struktureeritud ja üldkasutatavas elektroonilises vormingus ning võimalus edastada need teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus mitte alluda individuaalsetele otsustele: selleks, et nende andmete kohta ei võetaks vastu otsust, mis tekitab õiguslikke tagajärgi või mõjutab andmesubjekti, mis põhineb üksnes töötlemisel.

Huvitatud isik võib neid õigusi kasutada, saates taotluse koos isikutunnistuse koopiaga posti teel järgmisel aadressil: C/ Luis Rodríguez Figueroa, nº 7 – 38400 – Puerto de La Cruz või e-posti aadressil : lopd@commatica.com.

Kui leiate, et teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud, võite esitada kaebuse (Tutela de derechos) Hispaania andmekaitseametile(www.agpd.es).

Turvameetmed

Lõpuks teavitame teid, et Commatica Soluciones Informáticas S.L.U. võtab oma infosüsteemis kooskõlas proaktiivse vastutuse põhimõttega asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada salvestatud andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus, vältides seega nende muutmist, kadumist, loata töötlemist või juurdepääsu; võttes arvesse tehnika taset, rakenduskulusid ning töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti iga töötlemistoiminguga seotud erineva tõenäosuse ja raskusastmega riske.

Lisateave andmetöötluse kohta

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust, saates e-kirja aadressil lopd@commatica.com.

Täiendavat ja üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie veebisaidilt: http://commatica.avisolegal.info.

Saate tutvuda PERSOONIDE ANDMETE KAITSE AJALISTE EESMÄRKIDEGA aadressil: http://normativa.avisolegal.info.